AFC-LOGO-OK-1-small 

AFC'34 1 - Velsen 1 (uit het NHD van 16-4-2018)

maandag, 16 april 2018,

Uit het Noordhollands Dagblad van 16 april 2018:

Velsen steelt de punten bij AFC'34


De laat­ste we­ken was AFC’34 aar­dig op dreef, maar de drie op­een­vol­gen­de over­win­nin­gen kon te­gen Vel­sen geen ver­volg wor­den ge­ge­ven. Vel­sen ging, toch wel ver­ras­send, met een 2-1 zege aan de haal.
AFC’34-trai­ner Je­thro Abram was te­leur­ge­steld na af­loop van de thuis­wed­strijd: ,,We had­den voor­af al moei­te om elf fit­te spe­lers te krij­gen. Ik mis­te door bles­su­res en an­de­re af­we­zi­gen meer dan een half elf­tal. O19-spe­ler Jer­ry van Sluis had gis­te­ren al een hele wed­strijd ach­ter de rug en die moest ik nood­ge­dwon­gen op­stel­len, ter­wijl ik naast een paar an­de­re jeugd­spe­lers zelfs mijn 40-ja­ri­ge as­sis­tent-trai­ner Nou­red­di­ne Ab­del­a­ziz als re­ser­ve­spe­ler ach­ter de hand had. De pri­o­ri­teit bin­nen de club ligt mo­men­teel niet bij het eer­ste zon­da­gel­f­tal en daar baal ik enorm van.’’

Toch speel­de AFC’34 met de nog be­schik­ba­re spe­lers geen ver­keer­de wed­strijd. Bin­nen tien mi­nu­ten schoot Ser­can Yilmaz met zijn mach­ti­ge lin­ker­been de bal van be­hoor­lij­ke af­stand over Vel­sen-doel­man San­der van der Lugt: 1-0. Vlak daar­voor had AFC’34 ook een straf­schop kun­nen krij­gen na een be­hoor­lij­ke duw in de rug bij de in­ko­men­de Daan Ha­ma­ker.

Re­ke­ning ge­pre­sen­teerd

Ge­du­ren­de de eer­ste helft had AFC’34 maar wei­nig te vre­zen van Vel­sen, waar ko­mend sei­zoen Mar­tin Haar (Jong AZ) als trai­ner ac­tief zal zijn. De gas­ten lie­ten AFC’34 aan de bal en gok­ten, ook bij een ach­ter­stand, op wat snel­le te­gen­sto­ten.

Na de rust kreeg AFC’34 dan toch de re­ke­ning ge­pre­sen­teerd. Na een uur spe­len schoot Tim Groe­ne­woud de bal uit de lucht in één keerach­ter doel­man Mike Wes­se­link, waar­na Bas­ti­aan Schol­ten het eind­sta­ti­on was van we­der­om een snel­le coun­ter over rechts.

In de slot­fa­se zet­te AFC’34 nog wel aan en kreeg het ook via Gio­van­ni Dors (schot op de paal) en Ar­se­nio Di­ha­lu (schot net over) nog een paar pri­ma mo­ge­lijk­he­den, maar een ne­der­laag bleek on­af­wend­baar.

,,Ik kan de jon­gens niets ver­wij­ten, want ze heb­ben echt hun best ge­daan. Vel­sen was van­daag wel heel erg ef­fec­tief met het be­nut­ten van hun kan­sen'', al­dus Abram.

 

Gerard Klaver

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op