AFC-LOGO-OK-1-small 

Voetbalclub houdt onder ander bestuur eerste elftal in zondagcompetitie (uit het NHD van 24-4-2018)

dinsdag, 24 april 2018,

Uit het Noordhollands Dagblad van 24 april 2018:

 

AFC’34 maakt ’doorstart’ 


De ge­ruch­ten de­den al een tijd­je de ron­de, maar zijn maan­dag­avond of­fi­ci­eel be­ves­tigd bij de bij­na drie uur du­ren­de, goed be­zoch­te bui­ten­ge­wo­ne le­den­ver­ga­de­ring van AFC'34. De Alk­maar­se voet­bal­club komt te­rug op het in ja­nu­a­ri ge­no­men be­sluit om de zon­dag­selec­tie op te hef­fen en zal bo­ven­dien met een vol­le­dig nieuw be­stuur ver­der gaan. 
Dat zijn de twee be­lang­rijk­ste uit­kom­sten die vele in­ten­sie­ve ge­sprek­ken van de laat­ste twee maan­den heb­ben op­ge­le­verd. Oud-eer­ste elf­tal­spe­ler én 'kind van de club' Mi­chel Ro­bert zal de voor­zit­ters­ha­mer over­ne­men van Mi­chel Zon­ne­veld, die na ruim vijf jaar af­scheid neemt. ,,Maar voor­lo­pig nog wel aan de zij­lijn mee zal lo­pen.’’ 

Een op­mer­ke­lij­ke wen­ding, be­aamt Ro­bert, waar­bij het oor­spron­ke­lij­ke be­sluit om de 'zon­dag' op te hef­fen juist een cru­ci­a­le rol in heeft ge­speeld. ,,Het was op dat mo­ment een vol­ko­men lo­gi­sche be­slis­sing van het be­stuur, maar zorg­de bij veel men­sen voor on­rust.’’ ,,Maar het was wel een hele ster­ke be­slis­sing'', stelt Ron Wes­se­link, een van de on­ge­veer tien men­sen die door ini­ti­a­tor Wil­lem Doe­dens werd ver­za­meld om na te den­ken over de toe­komst van de ver­e­ni­ging. ,,Er is hier­door zo­veel los ge­ko­men en er zijn daar­door veel meer men­sen bin­nen de club in be­we­ging ge­ko­men.’’ 

Ook ere­lid Jan Ory werd hier bij be­trok­ken. ,,Want we zou­den het echt dood- en dood­zon­de vin­den als het vlag­gen­schip ver­lo­ren zou gaan.’’ 

Pro­bleem is ech­ter dat de fi­nan­ciële si­tu­a­tie bij de club ver­re van roos­kleu­rig is. Mo­men­teel is het ver­lies op­ge­van­gen door het af­slui­ten van le­nin­gen met­een aan­tal AFC’34-pro­mi­nen­ten en het aan­trek­ken van twee hoofd­spon­sors, Ory Pro­ject­ont­wik­ke­ling en Tri­ple ,,De kos­ten van het eer­ste team wo­gen bij­voor­beeld niet op te­gen wat er bin­nen kwam en daar­naast heb­ben we al ja­ren te ma­ken met een in­kom­sten­da­ling, on­der meer door te­rug­lo­pen­de spon­so­ring en ho­re­ca­op­breng­sten'', legt af­tre­dend voor­zit­ter Mi­chel Zon­ne­veld uit. 

,,Dus onze vraag was: hoe zou­den wij dat an­ders in kun­nen vul­len'', stelt Ro­bert, die een (voor­lo­pig) drie­kop­pig be­stuur gaat vor­men met Nor­bert de Jong en Jef­frey van Zan­ten. ,,En wij den­ken dat we de goe­de ma­nier nu ge­von­den heb­ben. Al moe­ten er nog heel veel din­gen ge­re­geld wor­den, want er komt nog­al wat op je af.’’ 

Spon­so­ring 

Sim­pel­weg be­te­kent het dat AFC’34 meer in­kom­sten moet krij­gen en min­der moet uit­ge­ven. ,,We zul­len hard aan de slag moe­ten wat be­treft spon­so­ring en ge­luk­kig zijn er al een aan­tal toe­zeg­gin­gen&­quot;, ver­telt Ro­bert. Daar­naast ont­komt de club niet aan een con­tri­bu­tie­ver­ho­ging, ter­wijl aan de an­de­re kant de ver­goe­din­gen voor trai­ners naar be­ne­den gaan en het bud­get van het eer­ste ge­hal­veerd gaat wor­den. ,,Maar we ge­lo­ven nog steeds dat we een ac­cep­ta­bel team op de been kun­nen bren­gen, waar­in de ei­gen jeugd nog meer de kans zal krij­gen dan de af­ge­lo­pen ja­ren al het ge­val was." 

Aan de jeugd­op­lei­ding zal wei­nig ver­an­de­ren als het aan het nieu­we be­stuur ligt. ,,Die staat als een huis.’’ En ook de in­steek van de club zal niet wij­zi­gen. ,,We blij­ven een op­lei­dings­club, met on­der meer hele goe­de con­tac­ten met AZ’’, weet Ro­bert, die zelf lang aan de ere­di­vi­si­o­nist ver­bon­den was. ,,Maar ook een die op­leidt voor het eer­ste elf­tal. En daar­om wil­len we met de jeugd ook zo hoog mo­ge­lijk blij­ven spe­len en een re­gi­o­na­le func­tie be­hou­den.’’ Waar­mee Ro­bert aan­geeft dat de 'wijk­ge­rich­te' vi­sie van de an­de­re Alk­maar­se clubs niet de vi­sie zal wor­den aan de Ro­bons­bos­weg. 

Dat de con­tac­ten met de an­de­re clubs in de stad en de re­gio ver­be­terd moe­ten wor­den, wordt wel be­aamd. ,,We zul­len dan ook ze­ker het con­ve­nant gaan te­ke­nen met de an­de­re club­'', blikt Zon­ne­veld al­vast voor­uit. 

Het niet ko­men van AZ naar de We­strand, het af­ket­sen van de fu­sie met Al­c­ma­ria, de komst van VV Alk­maar en de moei­za­me re­la­tie met een aan­tal buur­clubs heeft naast de fi­nan­ciële pe­ri­ke­len voor veel hec­tiek ge­zorgd. ,, Maar het moet weer in de eer­ste plaats over voet­bal gaan'', stelt Ro­bert dui­de­lijk. 

Dy­na­miek 

,,Dit is een nieu­we fase, een nieu­we stap. Fi­nan­ci­eel zul­len het de ko­men­de ja­ren ma­ge­re tij­den wor­den, maar de dy­na­miek die er nu is, is heel po­si­tief. Meer men­sen staan op en trek­ken an­de­ren weer mee. En we wil­len op een an­de­re ma­nier be­stu­ren. Het hui­di­ge be­stuur deed ei­gen­lijk te veel. Be­lang­rijk is om er veel meer men­sen bij te be­trek­ken en om veel din­gen meer zelf­stu­rend te la­ten wor­den.’’ En daar­bij is 'ver­bin­den' het kern­woord. ,, We heb­ben per­fec­te trai­ners en een per­fec­te ac­com­mo­da­tie. We moe­ten voor­al zor­gen dat ie­der­een hier graag wil ko­men én blij­ven voet­bal­len.’’ 

NHD 24 4 2018.4

 Robin Kaandorp

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op