AFC-LOGO-OK-1-small 

Persberichten betreffende de sportcomplexen in de Westrand

donderdag, 17 oktober 2013,

De gemeente Alkmaar bracht op 16 oktober onderstaand persbericht uit over de de sportcomplexen in de Westrand. Op de website van AZ vonden we een reactie op het bericht van de gemeente. Dit bericht staat onder dat van de gemeente. 

 

 

Alkmaar legt bal op de stip voor AZ-jeugdtrainingscomplex Westrand
 

Dinsdag 15 oktober keurde het college een aanvullend kredietvoorstel van € 1 miljoen voor het jeugdtrainingscomplex Westrand goed. Hiermee speelt Alkmaar voortvarend in op het verzoek van AZ, AFC’34, ARUFC (rugby) en AMHC (hockey) om een gewijzigd ontwerp voor het jeugdtrainingscomplex mogelijk te maken. Wethouder Peter de Baat (VVD): “Voor het Alkmaarse gemeentebestuur is het jeugdtrainingscomplex een prioriteit. Hierover is al in 2011 een contract gesloten met AZ en AZ Vastgoedbeheer. Bij de uitwerking hiervan is op verzoek van deze partijen optimalisering van het sportcomplex in de Westrand mogelijk gemaakt. Gemeente, AZ, AZ Vastgoedbeheer en de sportverenigingen hebben hierbij goed samengewerkt.”

Optimaliseren op verzoek van AZ

Na jarenlange voorbereiding bereikten de gemeente Alkmaar, AZ en AZ Vastgoedbeheer eind 2011 volledige overeenstemming over de gezamenlijke realisatie van een jeugdtrainingscomplex in de Westrand. Bij uitwerking van de gemaakte afspraken hebben AZ en AZ Vastgoedbeheer in april 2013 samen met AFC’34, ARUFC (rugby) en AMHC (hockey) forse planwijzigingen voorgesteld aan de gemeente. Belangrijkste voordeel voor AZ van de nieuw voorgestelde indeling is betere clustering van de velden en betere beheer- en afsluitbaarheid van de afzonderlijke complexen. In mei 2013 stemde het college al in met de ruimtelijke gevolgen van deze wijzigingen, die vervolgens zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan Westrand-Zuid (zie bijgaand kaartje). AZ en AZ Vastgoedbeheer dragen de extra kosten van het nieuwe ontwerp, waaronder de noodzakelijke sloop en nieuwbouw van het rugbyclubgebouw en een financiële bijdrage voor vernieuwing van het AFC-clubgebouw. Dat is echter niet voldoende om het plan mogelijk te maken. Met het aanvullende krediet van € 1 miljoen maakt de gemeente medewerking van AFC’34 en enkele optimalisaties van het ontwerp voor het jeugdtrainingscomplex in de Westrand definitief mogelijk.

Bijzondere situatie AFC’34

Er zijn gegronde redenen voor deze extra financiële inspanning van de gemeente in deze bijzondere situatie. Immers, de initiatieven om een jeugdtrainingscomplex in de Westrand te situeren zijn (niet door AFC, maar) door AZ in samenwerking met de gemeente genomen. Daardoor is een complexe herstructurering van het bestaande trainingscomplex in gang gezet, met ingrijpende gevolgen voor AFC’34. Voor de inpassing van het AZ-jeugdtrainingscomplex gaat AFC’34 terug van zes (waarvan een kunstgras) naar drie velden (waarvan twee kunstgrasvelden) en ontstaat een AFC-complex dat uit twee delen bestaat die verbonden worden door een brug over de Kromme Sloot. AFC’34 heeft bij de gemeente ter compensatie aangedrongen op een aantal extra maatregelen, die gegeven de unieke situatie gerechtvaardigd zijn.

Maatregelen

Het aanvullende krediet betreft hoofdzakelijk deze maatregelen. Ten eerste het verplaatsen van de materiaalopslag van het sportbedrijf en de aanleg van een extra voetgangersbrug over de Kromme Sloot. Daarnaast is met AFC’34 een aantal aanvullende afspraken gemaakt over onder meer de vervanging van het hoofdveld van AFC’34 en het door de gemeente faciliteren van de sloop en nieuwbouw van het AFC-clubgebouw. Hierin worden de gemeentelijke materiaalopslag en tribune opgenomen. Ten slotte wordt extra geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van het plan, daarbij ligt de nadruk op landschappelijke inpassing van parkeerplaatsen en erfafscheidingen. Het trainingscomplex wordt gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase (tweede helft 2014) vindt verplaatsing van de rugbyclub en aanleg drie AFC-velden plaats. In de tweede fase in 2015 worden de zeven AZ-velden en clubgebouw gerealiseerd.

 
Complimenten

Wethouder Peter de Baat (VVD) is tevreden over het proces: “De gemeente complimenteert de verenigingen ARUFC, AFC’34 en AMHC evenals AZ en AZ Vastgoedbeheer met hun constructieve opstelling. Het gemeentebestuur van Alkmaar heeft de bal op de stip gelegd voor AZ. Het is nu een kwestie van intikken.” 

 

Gemeente Alkmaar

 

 

'Veel hobbels richting trainingscomplex'
 
ALKMAAR- Naar aanleiding van het persbericht van de gemeente Alkmaar voelt AZ zich genoodzaakt te reageren op de voorbarige berichtgeving van de gemeente betreffende het te realiseren trainingscomplex in de Westrand van Alkmaar.

"AZ is blij dat de gemeente Alkmaar eruit is gekomen met de sportverenigingen AFC'34, ARUFC en AMHC betreffende de planwijziging van het trainingscomplex in de Westrand", zegt directeur Algemene Zaken Toon Gerbrands in een reactie op het persbericht. "Het bevreemdt en verrast ons echter dat de gemeente Alkmaar de bal nu al bij ons neerlegt en voorbarige conclusies trekt. Er zijn nog veel hobbels te nemen richting het trainingscomplex."

AZ

 

 

Al met al wordt duidelijk dat er nog wel wat hobbels te nemen zijn. 

 

Het bestuur                                                                                                                                                                                                

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op