AFC-LOGO-OK-1-small 

Notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van AFC’34 d.d. 23-04-2018

vrijdag, 11 mei 2018,

 

Aanwezig: ca. 100 personen

 

Opening:

Voorzitter Michel Zonneveld heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.

 

Uitleg over de vertraging van deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering, immers 23 april is enige tijd later dan na afloop van de periode eindigend 28 februari 2018:

Penningmeester Theo Klaver legt uit dat in de jaarvergadering van 27-11-2018 is afgesproken dat het bestuur in februari 2018 een buitengewone algemene ledenvergadering zou beleggen als de club op dat moment opnieuw in de rode cijfers zou staan. Hoewel de cijfers in februari inderdaad rood van kleur waren, heeft het bestuur besloten de geplande vergadering enige tijd uit te stellen, dit i.v.m. het resultaat van veelvuldig intern en extern overleg dat het bestuur de laatste maanden gevoerd heeft, met name over de bestuurswisseling die later op de agenda staat.

 

Periodiek verslag van de penningmeester over de periode 1 juli 2017 tot en met 31 maart 2018:

De penningmeester presenteert het financieel overzicht van het huidige seizoen. Uit dit overzicht blijkt dat de club op dit moment een netto resultaat heeft van - € 39.000,-. Aan het einde van het seizoen zal dit - € 44.000,- zijn.

 

Aangaan van leningsovereenkomsten met een paar leden:

Het bestuur geeft aan dat er in de komende periode overleg zal worden gevoerd over het mogelijk sluiten van leningsovereenkomsten met hypothecaire zekerheid, dat het voorstel is dat daarin vermeld zal worden dat de rente  0 % procent zal zijn en dat er met ingang van het jaar 2020 € 7.000 per jaar afgelost zal worden. Ook zal er een regeling opgenomen worden voor het geval AFC’34 op dat moment mogelijk onverhoopt niet aan haar aflossingsverplichting zou kunnen voldoen. De overeenkomsten zullen in een later stadium aan de leden worden voorgelegd.

 

Bestuurswisseling:

Voorzitter Michel Zonneveld leest een verklaring voor waarin hij een bestuurswisseling aankondigt. Het huidige bestuur zal in zijn geheel aftreden en vervangen worden door een nieuw bestuur o.l.v. Michel Robert. In de bijlage onder deze notulen volgt de precieze tekst van de genoemde verklaring.

Met een woord van dank en een bloemetje neemt een afvaardiging van het nieuwe bestuur afscheid van de aftredende bestuursleden, Michel Zonneveld, Sander Brouwer, Theo Klaver, Peter Hamstra en Richard van der Woude.

 

(pauze)

 

Na de pauze zet de nieuwe voorzitter, Michel Robert, de vergadering voort. Hij laat weten dat het ontstaan van het nieuwe bestuur gerelateerd is aan de ontevredenheid van een groep AFC’ers over een aantal zaken, zoals het besluit van het oude bestuur om na dit seizoen te gaan stoppen met het eerste zondagelftal, de slechte financiële situatie en de matige communicatie.

Hij laat verder weten dat het nieuwe bestuur voorlopig uit 3 man zal bestaan: Michel Robert, Norbert de Jong en Jeffrey van Zanten. In een latere fase van de vergadering  stemmen de aanwezige leden in met een nieuw bestuur bestaande uit 3 leden (dit in afwijking van de statuten). Door middel van applaus gaan de aanwezige leden ook  akkoord met de verkiezing van de bestuursleden Robert, de Jong en Van Zanten. 

Het nieuwe bestuur wil de organisatiestructuur van de vereniging aanpassen en zal streven naar een dynamische organisatie. Tevens wil men binnen de vereniging een cultuuromslag bewerkstelligen. Michel Robert benadrukt meerdere malen dat “we” het met ons allen moeten doen.

Het voetballen moet bij AFC’34 centraal staan. Zondag 1 zal niet teruggetrokken worden, maar met een lager budget doorgaan in de 1e klasse. Zaterdag 1 gaat onveranderd verder, hetgeen ook geldt voor de jeugdafdeling. Er zal meer aandacht uitgaan naar het vrouwenvoetbal en algemene ontwikkeling.

Ten aanzien van de financiële situatie van de club wordt door Michel Robert nog gemeld dat er op basis van de huidige cijfers geen décharge verleend wordt aan het voormalige bestuur.


Begroting seizoen 2018-2019:

Er wordt door Michel een begroting gepresenteerd voor het seizoen 2018-2019 die uitgaat van een netto resultaat van (+) € 16.000,-. Er wordt komend seizoen met name bezuinigd op het budget van Zondag 1 en de salarissen van de technische staf en de jeugdtrainers. Tevens gaat men uit van meer sponsorinkomsten.

 

Contributies:

Het nieuwe bestuur vraagt de leden  akkoord te gaan met een nieuw contributievoorstel. Dit voorstel is een vervolg op een eerder voorstel dat in de laatste jaarvergadering reeds geaccordeerd is. Voor de leden is het nieuwe voorstel op diverse onderdelen gunstiger.

Volgens het nieuwe voorstel betalen alle leden een standaardbedrag aangevuld met een toeslag van € 50,-, € 75,- of € 150,-. De toeslag is afhankelijk van het team waarin de leden spelen. Traint het team 2 keer in de week, dan is de toeslag € 50,- of € 75,-. Traint het team 3 keer in de week, dan is de toeslag € 150,-.

Hieronder volgt een overzicht van het contributievoorstel:

 

 

Standaard

Toeslag 1

Toeslag 2

O19-1 za

 €          150,00

 

 €       150,00

O17-1 za

 €          150,00

 

 €       150,00

O17-1 zo

 €          150,00

 

 €       150,00

O15-1 za

 €          150,00

 

 €       150,00

O15-1 zo

 €          150,00

 

 €       150,00

O14-1

 €          150,00

 

 €       150,00

O13-1

 €          140,00

 

 €       150,00

O13-2

 €          140,00

 

 €       150,00

O12-1

 €          140,00

 

 €       150,00

O12-2

 €          140,00

 

 €       150,00

O11-1

 €          130,00

 

 €       150,00

O11-2

 €          130,00

 

 €       150,00

O10-1

 €          130,00

 

 €       150,00

O10-2

 €          130,00

 

 €       150,00

O13-3

 €          140,00

 €         50,00

 

O13-4

 €          140,00

 €         50,00

 

O12-3

 €          140,00

 €         50,00

 

O12-4

 €          140,00

 €         50,00

 

O12-5

 €          140,00

 €         50,00

 

O11-3

 €          130,00

 €         50,00

 

O11-4

 €          130,00

 €         50,00

 

O11-5

 €          130,00

 €         50,00

 

O10-3

 €          130,00

 €         50,00

 

O10-4

 €          130,00

 €         50,00

 

O10-5

 €          130,00

 €         50,00

 

O9-1

 €          130,00

 €         50,00

 

O9-2

 €          130,00

 €         50,00

 

O9-3

 €          130,00

 €         50,00

 

O8-1

 €          130,00

 €         50,00

 

O8-2

 €          130,00

 €         50,00

 

Zondag 1

 €          150,00

   

Zaterdag 1

 €          200,00

 €         75,00

 

Zaterdag 2

 €          200,00

   

O19-2

 €          150,00

   

MO19-1

 €          150,00

   

O17-2

 €          150,00

   

O15-3

 €          150,00

   

O15-4

 €          150,00

   

O15-5

 €          150,00

   

Mini’s

 €            70,00

   

zaal :

     

Senioren

 €          130,00

   

Jeugd

 €            40,00

   

Overige categorieën:

     

Niet spelend lid

 €            90,00

   

Donateurs

 €            50,00

   

7x7 KNVB zomer competitie

 €            90,00

   

 

Bij de stemming over het voorstel zijn er geen tegenstemmers, waardoor het voorstel wordt aangenomen.

 

Kledingfonds:

Het nieuwe bestuur heeft de intentie om vanaf het seizoen 2019-2010 te gaan werken met een kledingfonds. Namens het bestuur geeft Maurice Orij, die ervaring heeft met het opzetten van een dergelijk fonds bij voetbalvereniging HSV, uitleg over het plan.

Uitgangspunt van het plan is dat alle jeugdleden van AFC’34 een voetbaltenue (shirt en broek, geen sokken) krijgen van de club. De ouders betalen dan elk jaar een vast bedrag voor het fonds. (Bij HSV is dit € 15,-.) Tevens worden er voor elk team shirtsponsors gezocht. Het fonds zorgt ervoor dat er om de drie jaar nieuwe tenues aangeschaft worden.

Het werken met een kledingfonds is een win-win-win-situatie. Het biedt immers voordelen aan de vereniging, de leden/ouders en de sponsors. De voordelen voor de vereniging zijn een goede uitstraling, gelijkheid  (geen verschil meer tussen selectie- en niet-selectieteams) en de mogelijkheid eraan te verdienen. Voor de leden/ouders is het belangrijkste voordeel dat men met het kledingfonds minder geld hoeft uit te geven aan voetbalkleding. Een nadeel van het fonds is dat er voorfinanciering nodig is.

In het komende seizoen zal het plan nader uitgewerkt worden.

 

Zondag 1:

Zoals eerder beschreven zal Zondag 1 aan het einde van dit seizoen niet teruggetrokken worden. Wel zal er op het teambudget flink bezuinigd gaan worden. Het nieuwe bestuur kan nog niet meedelen door wie het team getraind zal gaan worden. Zeer binnenkort volgen hier mededelingen over.

 

Rondvraag:

Tijdens de rondvraag worden er nog twee kwesties aangehaald. Eerst wordt nogmaals verzocht de leningovereenkomsten met de betreffende leden op een goede manier vast te leggen en te regelen. De tweede vraag is een vraag van een van de spelers van Zondag 1. Hij wil weten of het doorgaan van Zondag 1 nu zeker is en gecommuniceerd kan worden. Het bestuur beantwoordt de vraag bevestigend en meldt tevens dat er morgen (24-4-2018) een artikel over deze zaak in het Noordhollands Dagblad staat.

 

Sluiting:

Michel Robert sluit de vergadering.

 

Notulist: Gerard Krom

 

Bijlage:

De verklaring die genoemd wordt bij het agenda punt “bestuurswisseling:

 

Het afgelopen jaar is een roerig en spannend jaar geweest voor AFC’34. Een jaar waarin er heel veel gebeurd is en dan niet altijd in positieve zin. Er is veel gesproken met zowel interne als externe partijen. Aanleiding hiervoor was de financiële situatie waarin de club zich bevond aan het einde van het vorige seizoen. Een behoorlijk tekort wat moest worden gedicht en waar naar de toekomst structureel een oplossing voor gevonden moest worden.
De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door een terugloop in sponsorgelden en horeca inkomsten en toenemende kosten i.v.m. de vernieuwing van het complex. Met name de huur van velden en kleedkamers zijn fors toegenomen. Genoeg redenen om z.s.m. maatregelen te treffen.

De gesprekken met een grote groep betrokken AFC’ers vanaf september 2017 in de vorm van de zogenaamde brandbijeenkomsten hebben er toe geleid dat het bestuur zich genoodzaakt voelde een paar ingrijpende keuzes te maken. De belangrijkste hiervan zijn de voorstellen voor de contributieaanpassing en het terugtrekken uit de competitie van het 1e elftal op Zondag.

Dit zijn geen gemakkelijke keuzes geweest en de emoties hierover liepen zowel onder het bestuur als de leden, ouders en andere betrokken hoog op. Aan de andere kant kreeg het bestuur ook veel bijval voor dit moedige besluit. Een besluit wat rationeel gezien onvermijdelijk leek.

Het financieel verlies wat ontstaan was is opgevangen door leningen van een aantal zeer vooraanstaande AFC’ers en voor nu en de komende jaren door het aantrekken van 2 grote nieuwe sponsors, Hoofdsponsor ORY Projectontwikkeling en Triple.

Na de besluitvorming is een aantal betrokken AFC’ers opgestaan die andere mogelijkheden zagen voor de toekomst van de vereniging en dan met name ten aanzien van het voortbestaan van Zondag 1 en een nieuwe organisatie voor de vereniging. Hierbij werd ook de weg gevonden naar nieuwe sponsorinkomsten waardoor één en ander ook mogelijk gemaakt kan worden. Neemt niet weg dat er ook aanpassingen gedaan moeten worden in de contributie. Hiervoor zijn nieuwe voorstellen gemaakt.

Al jaren kampt de vereniging met een tekort aan vrijwilligers. Naast het bestuur is het een kleine groep actieve vrijwilligers die de club draaiende houdt. Mensen die heel veel uren in de club stoppen.

Dit moet en kan anders. Door te kiezen voor een andere organisatie en bestuursvorm zullen meer vrijwilligers betrokken moeten worden om de club in al zijn facetten draaiende te houden. Een actieve bijdrage van velen leidt tot meer betrokkenheid, gezelligheid en clubgevoel en vele handen maken het werk lichter waardoor voor iedereen die meedoet de tijdsinspanning acceptabel blijft en de taken overzichtelijk blijven.

Er is de laatste jaren onder het huidig bestuur veel werk verzet om te komen tot een noodzakelijk vernieuwing van het complex. Vele uren zijn gaan zitten in de besprekingen rondom de komst van het AZ trainingscomplex, de mogelijke fusie met Alcmaria Victrix en het gezamenlijk gebruik van het complex met VV Alkmaar. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een vernieuwing en aanleg van de kunstgrasvelden, de nieuwbouw van kleedkamers en tribune en de opknapbeurt van de kantine.

Maar ook op het gebied van ICT en Social Media is er veel gebeurd. Inmiddels heeft de club meer dan 1.000 likes op Facebook, een actief Twitteraccount en een modern kassasysteem met pinbetaling.

De horeca is vernieuwd met een uitgebreider assortiment en een modernere uitstraling.

Op voetbalgebied is de jeugdopleiding uitgegroeid tot een van de beste amateur jeugdopleidingen van Nederland waarbij niet alleen de selectieteams goed gefaciliteerd worden maar ook de breedtesport.

Dit zijn allemaal noodzakelijke randzaken die hebben bijgedragen aan de vernieuwing van de vereniging, maar waarbij het niet altijd om voetbal ging. Er moet nog veel gebeuren, maar het mag weer echt om voetbal gaan. Het is tijd voor een nieuwe fase voor de club en we zijn dan ook verheugd dat er een nieuwe groep AFC’ers opstaat die hier invulling aan wil gaan geven.

Voor het huidige bestuur reden genoeg om het stokje over te dragen aan een nieuw bestuur.

Op de buitengewone Algemene Ledenvergadering van 23 april is dit nieuwe bestuur aangetreden en hebben zij hun plannen gepresenteerd. Het huidige bestuur zal het nieuwe bestuur ondersteunen in de overdracht. Wij wensen het nieuwe bestuur alle succes in de toekomst.”

 

Michel Robert en Michel Zonneveld

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op