AFC-LOGO-OK-1-small 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van AFC’34 d.d. 12-11-2014

donderdag, 27 november 2014,

Aanwezig: 68 leden

 

Opening:

Voorzitter Michel Zonneveld opent de vergadering. Daarna staat hij stil bij het overlijden van twee clubiconen, Joop Vreeker en Ton Maissan, en wordt er een indrukwekkende minuut stilte gehouden.

Vervolgens staat de voorzitter stil bij het 80-jarig jubileum dat dit jaar door de club gevierd wordt. Hij kijkt terug op de activiteiten die in het kader van dit jubileum georganiseerd zijn (of nog worden) en dankt alle AFC’ers die meegeholpen hebben om van deze activiteiten een succes te maken.

Aan het begin van het jubileumjaar wenste de voorzitter drie verjaardagscadeaus. Hij laat weten een gelukkig mens te zijn, want alle wensen zijn in vervulling gegaan: 1. De club werd 3-sterrenpartner van AZ. 2. Het eerste elftal pakte een prijs, het promoveerde naar de Hoofdklasse. 3. Met de vernieuwing van het complex leek het even fout te gaan, maar door de ontwikkelingen van de laatste maanden lijkt alles toch nog goed te komen.

 

Mededelingen en ingekomen stukken:

- Van de volgende leden zijn berichten van verhindering binnengekomen: Frank Wolters, Richard van der Woude, Ed Robert, Jan Klaver, Aad Faasse, Wim Hoes, Jan Broeks, Marco de Boer en Sander Hartog. 6 van deze leden hebben een ander lid (schriftelijk) gemachtigd om bij het agendapunt “fusie Alcmaria Victrix + AFC’34” vóór het bestuursvoorstel te stemmen. 

- Leden die het jubileumboek nog willen aanschaffen kunnen het boek bestellen bij secretaris Gerard Krom. 

 

Notulen van de algemene ledenvergadering van 14 oktober 2013:

Er zijn geen opmerkingen of vragen over de notulen, waardoor deze ongewijzigd kunnen worden vastgesteld.

 

Jaarverslag van het seizoen 2013-2014:

Secretaris Gerard Krom dankt Nick Geursten, Henk Riemeijer, Heroen de Haas en Geert Bossers voor hun bijdragen voor het jaarverslag. Er zijn geen opmerkingen of vragen over het verslag.   

 

Jaarverslag van de penningmeester over het seizoen 2013-2014:

Voordat penningmeester Theo Klaver de jaarcijfers presenteert, dankt hij de leden van de Financiële Commissie voor hun inzet.

In het seizoen 2013-2014 waren de opbrengsten € 302.333,- en de kosten € 301.017,-. Het seizoen wordt afgesloten met een positief netto-resultaat van € 1.316,-.

Financieel gezien ligt het grootste probleem bij de sponsoring. De inkomsten waren begroot op € 76.064,-. De werkelijke inkomsten waren echter slechts € 51.289,-. Theo doet dan ook een een beroep op de Business Club. Om gezond te blijven, moet AFC’34 meer sponsoren zien te krijgen. Het bestuur van de Business Club bestaat op dit moment uit 3 personen. Onder leiding van Michael Bunink en Sander Hartog wordt momenteel gewerkt aan de uitbreiding van deze groep. Ook zijn er plannen voor nieuwe activiteiten voor de sponsoren.

 

Verslag van de kascommissie:

Namens de kascommissie laat Koos Hoogland weten dat de boeken van de penningmeester zijn gecontroleerd en  akkoord bevonden. Hij stelt dan ook voor om het bestuur décharge te verlenen voor het financiële beleid gedurende het verenigingsjaar 2013-2014. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

Benoeming leden kascommissie:

De kascommissie bestond dit jaar uit Koos Hoogland, Kees Schröder en Laus van Langen. Koos Hoogland is aftredend. Kees Kraakman wordt benoemd tot nieuw lid van de commissie.   

 

Begroting van het seizoen 2014-2015:

Voor het seizoen 2014-2015 wordt het totaal aan opbrengsten geschat op  € 302.500,-. De kosten worden geschat op € 307.451,-. Deze cijfers leveren een negatief netto-resultaat op van € 4.951,-.

Het bestuur spreekt de ambitie uit om in de 2e helft van dit seizoen een flink aantal extra activiteiten te laten plaatsvinden, waardoor bovengenoemd tekort hopelijk weggewerkt zal kunnen worden. Op 13 december a.s. wordt (onder de naam Match Day) de aftrap verricht van een campagne om meer activiteiten bij AFC georganiseerd te krijgen.

 

Verkiezing bestuursleden:

Theo Klaver is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt bij acclamatie benoemd voor een nieuwe periode van 3 jaar. Binnen het bestuur is er nog een vacature. Er wordt nog gezocht naar een (6e) bestuurslid facilitaire zaken. 

 

Huldiging jubilarissen:

De volgende leden vieren dit jaar een jubileum: Arie de Lange (70 jaar), Bert Spierings, Michel Taylor, Joke Bakker en Anita Vreeker-Bakker (40 jaar) en Edwin Kat, Patrick Kooge en Ben Bunink (25 jaar). Michel Taylor, Edwin Kat en Ben Bunink konden helaas niet aanwezig zijn. De anderen worden door de voorzitter in het zonnetje gezet en ontvangen allen een aandenken.

Tot slot wordt Rob Kühne nog verblijd met de gouden AFC-speld. Rob was in 2012 50 jaar lid van AFC’34, maar kon door omstandigheden de speld niet eerder in ontvangst nemen.

 

Pauze

 

Vernieuwing vrijwilligersprotocol:

Namens het bestuur geeft Henk Riemeijer een toelichting op het voorstel van het bestuur tot wijziging van het vrijwilligersprotocol. De belangrijkste wijziging betreft het verrichten van de hand- en spandiensten op de zaterdag. Voortaan zullen de leden, of de ouders van de jeugdleden, niet meer individueel ingeroosterd worden, maar per team.

Na de toelichting volgt een stemming over de vernieuwing van het vrijwilligersprotocol. De leden gaan akkoord met het voorstel.

Nico Vreeker concludeert dat er nog veel dingen niet goed gaan. De kleedkamers worden vuil achtergelaten, de losse doelen worden vaak niet teruggezet op de daarvoor bestemde plekken, de doelnetten worden vaak niet omhooggehaald en de cornervlaggen worden vaak vergeten. Hij pleit voor een vaste medewerker bij AFC die die vergeten klussen alsnog zou kunnen oppakken.

 

Vernieuwing complex / Fusie Alcmaria Victrix + AFC’34:

Voorzitter Michel Zonneveld laat weten dat er de laatste maanden regelmatig overleg is geweest tussen de besturen van Alcmaria Victrix en AFC’34 over een mogelijke fusie van beide clubs. Michel licht toe waarom het bestuur van AFC’34 voorstander is van een fusie, wat de voordelen van een fusie zouden zijn, en welke stappen er gezet moeten gaan worden om tot een fusie te komen.  

Voordat het bestuur komt met een voorstel betreffende een mogelijke fusie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De volgende zaken komen daarbij aan de orde:

-     Wordt ook de honk- en softbaltak van Alcmaria Victrix betrokken bij de fusie? Ja, en het is ook de bedoeling dat zij verhuizen naar de Westrand, het huidige evenemententerrein.

-     Kan AFC34 zijn huidige identiteit behouden? Dit is bijna niet mogelijk. Een nieuwe vereniging zal zelf een nieuwe identiteit creëren.

-     De gemeenteraad heeft reeds een besluit genomen over de ontwikkeling van de Westrand. Blijft dit besluit gehandhaafd? Ja zeker.

-     Wanneer kan gestart worden met de werkzaamheden t.a.v. de vernieuwing van het complex? In juni 2015 zal gestart worden met de sloop van de tribune en de aanleg van het nieuwe hoofdveld.

-     Wat gebeurt er als de fusie niet doorgaat? Dan zal AFC’34 alléén doorgaan met de realisatie van de vernieuwing van het complex.

Vervolgens legt het bestuur de leden het volgende voorstel voor: De leden bijeen in de algemene ledenvergadering op 12 november 2014 besluiten het bestuur te mandateren om verdere besprekingen te voeren met Alcmaria Victrix, die als uitgangspunt hebben tot een fusie te komen van beide verenigingen.

Bij de stemming zijn 7 leden tegen het voorstel. Er wordt (inclusief 6 machtigingen) vóór gestemd door 67 leden, waardoor het bestuursvoorstel met een ruime meerderheid van stemmen wordt goedgekeurd.

Als de fusie definitief doorgaat, worden de huidige plannen t.a.v. de accommodatie opnieuw bekeken en eventueel aangepast. Het tijdspad zal dan als volgt zijn:

- 2015: Fase 1 en 2: bouw clubhuis, aanleg hoofdveld (kunstgras), vervanging kunstgras E-veld;

- 2016-2017: Fase 3 t/m 6: aanleg overige velden (in totaal komen er dan 6 velden, waarvan 3 met kunstgras; alle velden krijgen de juiste maten, volgens de normen van de KNVB; alle kunsgrasvelden krijgen verlichting) en de parkeervoorziening;

- 2017-2018: De nieuwe vereniging is volledig actief in de Westrand.

 

Rondvraag:

- Jan Ory is zeer verheugd over het feit dat een grote meerderheid van de leden akkoord is gegaan met het voorstel betreffende de mogelijke fusie. Hij vult aan dat de fusieplannen mede tot stand zijn gekomen door de geweldige hulp van gemeenteraadslid Henk Adriaanse. Tevens laat Jan weten zeer teleurgesteld te zijn over het feit dat AZ onze vereniging zo enorm in de steek heeft gelaten. Hij zal de businessseats, die hij bij AZ heeft, opzeggen en zegt toe dat hij het bedrag, dat hij hiermee bespaart, zal schenken aan AFC’34, waardoor het tekort van dit seizoen weggewerkt kan worden. De aanwezige leden reageren hierop d.m.v. een welgemeend applaus. Tot slot bedankt Jan vicevoorzitter Sander Brouwer voor zijn hulp bij het realiseren van de vernieuwing van het complex. De voorzitter reageert hierop door ook Jan hartelijk te bedanken voor het vele werk dat hij de laatste jaren voor zijn club verricht heeft.

- Arie de Lange laat weten veel waardering te hebben voor het bestuur. Hij stelt voor het bestuur te bedanken door middel van applaus, hetgeen prompt geschiedt.  

 

Sluiting:

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun belangstelling en sluit de vergadering.  

 

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op