AFC-LOGO-OK-1-small 

Met SPOED een penningmeester gezocht !

dinsdag, 06 november 2018,

Onze club is nog steeds (MET SPOED) op zoek naar een penningmeester !  Herman van der Weijde doet nu de dagelijkse financien , maar heeft echt hulp nodig !  Bent u ,of kent u iemand die financieel is onderlegd en een bijdrage wil leveren om onze mooie club financieel bij te staan ? Stuur dan een email naar bestuur@afc34.nl  

Doel: De functie van penningmeester is een bestuursfunctie en het voornaamste doel van de penningmeester is het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.

Taken en verantwoordelijkheden: 

De bijbehorende taken en verantwoordelijkheden van de penningmeester zijn:

- Opstellen van de jaarlijkse begroting ter goedkeuring van het bestuur en de Algemene Leden Vergadering;

- Toezien op binnenkomende gelden, zoals contributies, kantineopbrengsten, sponsorgelden, et. cetera;

- Tijdig overmaken van betalingen, zoals o.a. inschrijfgelden, KNVB lidmaatschap en overige facturen;

- Fiatteren van uitgaven en daarbij waken voor overschrijding van de begroting;

- Eens per kwartaal de inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting rapporteren aan het bestuur;

- Opstellen financiële jaarverslag;

- Rapporteren aan de kascommissie ter verkrijging van decharge;

- Afleggen van verantwoording aan de ALV namens het bestuur over het gevoerde financiële beleid;

- In overleg met het bestuur afsluiten van overeenkomsten met derden (is tekenbevoegd de vereniging te binden door gezamenlijk handelen met hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris);

Werkdruk: Afhankelijk van wat er allemaal speelt neemt de functie van penningmeester wekelijks gemiddeld tussen de 3-4 uur in beslag. Het bestuur vergadert momenteel gemiddeld een keer per twee/drie weken op dinsdagavond. De penningmeester wordt administratief ondersteund door de heer H. Van der Weijde.

Geïnteresseerd in de functie? Stuur snel een mail aan bestuur@afc34.nl

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op