AFC-LOGO-OK-1-small 

Jaarverslag van de secretaris e.a. over het seizoen 2012-2013 (update)

maandag, 07 oktober 2013,

De laatste jaren werd het jaarverslag van de secretaris over het algemeen aangevuld met een verslag vanuit de jeugdcommissie en een vanuit de zaalvoetbalafdeling. Daar de organisatie van de vereniging in het afgelopen seizoen gewijzigd is, is dit jaar ook de opzet van het jaarverslag veranderd. 

In onderstaand verslag start de secretaris van de vereniging met een verslag van de zaken die zich afgelopen seizoen afspeelden op bestuurlijk niveau. Daarna volgen de jaarverslagen van de opleidingsdivisie en de recreatiedivisie. 

1. Jaarverslag van de secretaris

De samenstelling van het bestuur en de organisatiestructuur van de vereniging

In de jaarvergadering van 15 oktober 2012 nam het bestuur na 7 jaar afscheid van voorzitter Loek Berger. Loek werd opgevolgd door Michel Zonneveld. Een maand later werd het bestuur verrast door de mededeling van bestuurslid Wim Schoenmaker, dat hij zijn lidmaatschap opgezegd had. Hierdoor bestond het bestuur uit 4 personen, hetgeen volgens de statuten van de vereniging niet toegestaan is. Gelukkig werd tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van 28 januari 2013 Henk Riemeijer gekozen tot het 5e bestuurslid, waardoor het bestuur weer op sterkte kwam. Henk houdt zich sindsdien bezig met de recreatiedivisie van de vereniging.

In bovengenoemde Buitengewone Ledenvergadering is tevens besloten de organisatie van de vereniging te wijzigen. De nieuwe organisatie bestaat nu uit een opleidingsdivisie, een recreatiedivisie en de facilitaire ondersteuning. In het bestuur heeft Sander Brouwer de opleidingsdivisie in zijn takenpakket en Henk Riemeijer de recreatiedivisie. Er wordt nog gezocht naar een 6e bestuurslid, iemand die de facilitaire zaken in zijn takenpakket kan opnemen. Hopelijk wordt deze persoon snel gevonden.

De opleidingsdivisie

In de Buitengewone Ledenvergadering van 28 januari 2013 is, zoals hierboven al vermeld werd, het besluit genomen om de structuur van de vereniging aan te passen. De organisatie van het voetbalgedeelte is hierdoor veranderd. Alle jeugd- en seniorenselectieteams vormen de opleidingsdivisie, de niet-selectieteams de recreatiedivisie.

De opleidingsdivisie wordt aangestuurd door het driemanschap Nick Geurtsen (technisch coördinator), Frank Wolters (technisch seniorencoördinator) en Jeroen Peetoom (technisch jeugdcoördinator).

Uitgangspunten van de opleidingsdivisie zijn: het opleiden van spelers voor Betaald Voetbal Organisaties (BVO); het opleiden van spelers voor Zondag 1; ieder selectieteam speelt op het niveau dat wij onszelf ten doel hebben gesteld; ieder 1e selectieteam speelt, indien mogelijk, hoger dan de clubs uit de regio Alkmaar en omstreken. Wij willen toonaangevend zijn en dat ook uitstralen.

Door het nieuwe technische beleid zal een aantal wijzigingen plaatsvinden. Zondag 1 zal voor 75 % uit eigen jeugdspelers gaan bestaan en Zondag 2 wordt een “onder de 23” elftal. Zondag 1 moet minimaal een stabiele 1e klasser worden. De selectieteams van de jeugdafdeling spelen zoveel mogelijk in een van de landelijke divisies.

Aan het einde van het seizoen 2012-2013 nam AFC’34 afscheid van hoofdtrainer Jaap Schilder. Jaap was maar liefst 7 seizoenen lang de trainer van het eerste elftal. Hij wordt opgevolgd door het duo Rob Kleefman / Phuong Nguyen. 

De accommodatie

Opnieuw werd er vanuit het bestuur veel aandacht (en tijd) besteed aan de plannen die er zijn om te komen tot een vernieuwde accommodatie. Sinds februari 2009 zijn Sander Brouwer en Jan Ory namens AFC’34 in gesprek met de gemeente en AZ over een nieuw  sportcomplex aan de Westrand, dat gebruikt zal gaan worden door AFC’34, AZ en rugbyclub ARUFC. Het was soms frustrerend om mee te maken dat er maar weinig vorderingen gemaakt werden. Aan het einde van het seizoen 2012-2013 was het nog steeds niet duidelijk of AFC’34 een derde kunstgrasveld zou krijgen, hoe de toegang naar het nieuwe complex zou worden, of er een deugdelijke brug zou komen over de Kromme Sloot, en of AFC’34 moet uitgaan van verbouwing van de huidige opstallen of dat nieuwbouw wellicht mogelijk is.

(De laatste maanden zijn de ontwikkelingen t.a.v. het nieuwe complex alsnog snel gegaan. Op dit moment, eind september 2013, is er (bijna) sprake van “witte rook”. Een totaal nieuw complex lijkt alsnog mogelijk.)  

De financiën

In de Buitengewone Ledenvergadering van januari 2013 presenteerde penningmeester Theo Klaver een nieuwe versie van de begroting voor het seizoen 2012-2013. Dit n.a.v. de toezegging van het bestuur (in de jaarvergadering van 2012) om in januari 2013 met een aangepaste begroting te komen. Bij de nieuwe begroting wordt uitgegaan van een netto resultaat van - € 382,-. De totale opbrengsten worden geschat op € 296.946,-. De totale kosten op € 297.328,-.

In de jaarvergadering van 2013 zal blijken of de penningmeester een en ander goed heeft ingeschat. Wel is nu al duidelijk dat de afgesproken bezuiniging t.a.v. de vergoedingen aan de trainers en de spelers ook echt nodig was. Zonder deze  maatregel zou het financieel jaaroverzicht er dramatisch hebben uitgezien. 

Het vrijwilligersbeleid

Aan het begin van het seizoen 2012-2013 ging het nieuwe vrijwilligersbeleid van start.

Het uitgangspunt is nu dat alle leden verplicht zijn om iets voor de club te doen. Degenen die geen vaste taak hebben binnen de vereniging dienen enkele dagdelen per jaar bepaalde hand- en spandiensten uit te voeren. Nog niet alles loopt op rolletjes, maar over het algemeen kan gesteld worden dat er een frisse wind door de vereniging is gegaan.

Het bestuur is veel dank verschuldigd aan de leden van de Vrijwilligerscommissie, met name aan commissievoorzitter Karin Vreeker, die heel veel tijd stopt in het maken van de roosters en het oplossen van allerlei voorkomende zaken, zoals: leden die zich afmelden, leden die wegblijven, leden die geschorst moeten worden, etc.

In de loop van het seizoen 2013-2014 zal bekeken worden of het vrijwilligersprotocol op enkele punten aangepast dient te worden.

In het afgelopen jaar werden vier trouwe leden onderscheiden voor de vele verdiensten die zij gehad hebben voor de vereniging. Tijdens de jaarvergadering van 2012 werden oud-voorzitter Loek Berger en de supervrijwilligers Ad Way en Jan Broeks benoemd tot erelid, en tijdens de feestavond werd Edwin Vreeker benoemd tot Medewerker van het jaar 2012. Voor alle vier geldt: Proficiat en bedankt voor jullie niet aflatende inzet voor onze mooie club. Uiteraard geldt dit ook voor alle andere vrijwilligers van onze vereniging. Voor een persoon wil ik hierbij een uitzondering maken, en dat is Jan Klaver. Jan heeft de laatste periode op een “onzichtbare” manier heel veel tijd gestopt in de invoering van het administratieprogramma Sportlink. Bedankt, Jan.

Evenementen bij AFC’34

Op 16 maart 2013 werd al weer de 3e veiling in de historie van de vereniging georganiseerd. Opnieuw was de opbrengst geweldig: ca. € 15.000,-. Het bestuur heeft enorm veel waardering voor de inzet van de Veilingcommissie en spreekt de hoop uit dat er ook in de toekomst nog vele mooie veilingen zullen volgen. De volgende veiling staat gepland in 2015.

Niet alleen de Veilingcommissie verdient waardering als het gaat om het organiseren van belangrijke evenementen. Dit geldt uiteraard ook voor de Evenementencommissie, die nu al een onmisbaar onderdeel is van onze vereniging. De commissie zorgt voor veel reuring en gezelligheid. Daarbij komt dat de evenementen ook financieel gezien heel belangrijk zijn voor de club. Afgelopen seizoen organiseerde de commissie o.a. de feestavond, die mede door de vernieuwingen  zeer geslaagd was. Een ander hoogtepunt was opnieuw de actie “Waar schijt de koe”. Het enige minpuntje was dat de koe (opnieuw) weigerde te schijten. 

Naast de al jaren bestaande klaverjas-, biljart- en dartclub begint ook het keezen bij AFC langzamerhand een vaste vorm te krijgen. Hopelijk spreken we over een paar jaar nog steeds over de keezclub van AFC.

Het is haast ondoenlijk om alle activiteiten, die buiten het voetbal om plaatsvinden bij AFC, op te sommen, maar één evenement mag in dit overzicht niet omvermeld blijven en dat is uiteraard het Sluitingsweekend. Vele medewerkers zorgden wederom voor een oergezellig weekend. Ook zij worden bij deze enorm bedankt voor hun inzet.

De website

Het is al weer 12 jaar geleden dat de website van AFC’34 gelanceerd werd. De website, die al die jaren beheerd werd door Jan Broeks, werd in die 12 jaar zo belangrijk dat enkele andere communicatiemiddelen overbodig werden, zoals bijvoorbeeld het clubblad, dat in 2006 ter ziele ging. De tijd staat echter niet stil. Ook onze vertrouwde website raakte verouderd en met het wegvallen van de webmaster was er niemand meer binnen de vereniging die de site nog kon beheren. Daarom zijn in het seizoen 2012-2013 de voorbereidingen gestart om te komen tot een geheel nieuwe website, een website waarmee we weer jaren vooruit kunnen. Daar de oude website aan het begin van het huidige seizoen op instorten stond, is de nieuwe website inmiddels wat eerder dan gepland van start gegaan. Met name Sander van den Broek heeft heel veel tijd geïnvesteerd in het opzetten van de nieuwe site. Sander, heel hartelijk bedankt hiervoor.

Tegen geweld, voor sportiviteit

Begin december 2012 vond er een bijzonder dramatisch en gewelddadig incident plaats op een van de voetbalvelden in Almere. De betrokken grensrechter overleed enkele uren later aan zijn verwondingen. Het weekend erna werd er niet gevoetbald. Veel voetbalverenigingen organiseerden toen een bijeenkomst om met de leden van gedachten te wisselen over de oorzaken van dit zinloze geweld en hoe dit soort incidenten in de toekomst vermeden kunnen worden. Ook bij AFC’34 vond (op 8 december 2012) een dergelijke bijeenkomst plaats. De opkomst was prima, de betrokkenheid groot. In de maanden die volgden werd ook op andere niveaus veelvuldig aandacht besteed aan het geweld in de voetbalwereld. In Alkmaar is een werkgroep bezig met het ontwikkelen van beleid op dit gebied op regionaal niveau. De KNVB startte een landelijke actie onder de naam “tegen geweld, voor sportiviteit”. Laten we hopen dat al deze initiatieven leiden tot meer respect en sportiviteit op en rond de Nederlandse voetbalvelden. 

Gerard Krom, secretaris AFC’34

2. Jaarverslag van de opleidingsdivisie

Algemeen
Afgelopen seizoen is over het algemeen een wisselvallig, lastig, maar uiteindelijk toch een goed seizoen geweest, waarbij we aan het einde van de rit toch mooie dingen hebben behaald. 

De opleidingsdivisie kreeg halverwege van het afgelopen seizoen een nieuwe invulling. Onder leiding van Nick Geurtsen (technisch coördinator) worden de zondagselectie en de juniorenselecties beter op elkaar afgestemd. Frank Wolters (technisch senioren coördinator) en Jeroen Peetoom (technisch jeugd coördinator) moeten ervoor zorgen dat het technische beleid van AFC’34, waarbij talentvolle jeugdspelers gestructureerd worden opgenomen in de zondagselectie, goed wordt ingevuld. 

In dat licht bezien werden Rob Kleefman en Phuong Nguyen aangesteld als nieuwe trainers van de zondagselectie, waarbij met name laatstgenoemde de verbinding moet zijn tussen de eigen jeugd en de seniorenselectie. Nguyen heeft in het verleden al diverse jeugdselectieteams binnen AFC’34 getraind.

Gedurende het seizoen maakten diverse eigen jeugdspelers hun debuut in de hoofdmacht, zoals Ali Deveci, Mick Leijdeckers, Sandro Staal en Emre Aykan. Het beleid van AFC’34, waarbij de eigen jeugdopleiding centraal staat en ook het hart moet vormen van de zondagselectie, krijgt steeds meer gestalte.

Belangrijk daarbij is het feit dat veel spelers de zondagselectie in 2013 trouw zijn gebleven, ondanks de financiële situatie van de vereniging.

De jeugdspelers die vanuit AFC’34 de overstap wisten te maken naar een BVO waren: Gijs Brouwer en Nino Klaver (beiden AZ), Ozair Dahi (FC Volendam) en Amir Hemedi (Roemenie). Zeker 15 spelers hebben stage mogen lopen bij een BVO.

Qua trainers voor de jeugdselecties zijn de meeste trainers gebleven. Alleen Jeroen Slaager vertrok naar SVW’27; Via deze weg willen we Jeroen Slaager hartelijk bedanken voor de bewezen diensten van de afgelopen 3 seizoenen. Daartegenover stond de komst van o.a. Emiel Olthof (AFC’34 C1 zondag), Robin de Haan (AFC’34 D1), Willem-Jan Kroon (AFC’34 B1 zaterdag) en Mike Langeveld (AFC’34 B1 zondag). Wel zijn er binnen de selectieteams aanpassingen gemaakt door het intern schuiven van diverse trainers. 

Voor het eerste jaar is er een samenwerkingsverband met Keeperworld Alkmaar van Mark van Stipriaan aangegaan. Onze keepers worden getraind door een professionele keeperschool op het complex van Kolping Boys. De samenwerking is in dit eerste jaar goed bevallen en we zullen ook dit jaar weer met Keepersworld samenwerken. 

Bob Beentjes tenslotte is aangesteld als keeperstrainer voor de opleidingsdivisie senioren. Hij is de opvolger van Kees Kalk.

Zondagselectie

De hoofdmacht maakte weer een enerverend seizoen 2012-2013 mee. Na een beroerde start met 2 punten uit 8 wedstrijden, wist hoofdtrainer Jaap Schilder en assistent-trainer Ebel Hoekstra nog net op tijd het tij te keren. Na een imponerende inhaalrace bereikte het team een bevredigende middenmootpositie. 

Hoofdtrainer Jaap Schilder stopt aan het einde van het seizoen en kan terugkijken of 7 mooie, bewogen jaren. Hoogtepunten en mindere momenten wisselden elkaar af, maar de rode draad, het doorstromen van de eigen jeugd, kreeg steeds meer vorm. Schilder gaat bij RKAV Volendam de jeugdtrainers begeleiden. Ook assistent-trainer Ebel Hoekstra vertrok (Saenden). Rob Kleefman en Phuong Nguyen zijn voor het seizoen 2013-2014 de nieuwe trainers.

Het tweede elftal, onder leiding van trainer Wouter Blokdijk, kende een wonderlijk seizoen. Doordat er tijdens het seizoenen twee ploegen mee ophielden, was het lastig anticiperen op de situaties. Uiteindelijk bleef het elftal keurig in de reservehoofdklasse A, welke voor het seizoen 2013/2014 van 12 naar 14 ploegen worden uitgebreid. Wouter Blokdijk vertrekt na afloop van het seizoen nar Jong Holland; Jasper van der Veen is zijn opvolger. Tevens zal AFC’34 2 doorgaan als Jong AFC’34, waarbij het team meer het karakter krijgt van een ‘onder 23’ elftal. De basis zijn dus jonge spelers, die met name uit de eigen jeugdopleiding afkomstig zijn.

Zaterdagselectie

Het eerste zaterdagelftal kan terugkijken op een goed seizoen in de vierde klasse, met een vierde plaats en de winst van een periodetitel als resultaat. Helaas viel er in de nacompetitie voor promotie niets te halen en werden alle duels verloren. De trainers Frank Buis en Tony Numan zijn ook in het seizoen 2013-2014 de trainers van de zaterdagselectie, waarbij opnieuw het streven is bovenin mee te draaien.

Jeugdselectie

AFC’34 A1 stond in het seizoen 2012-2013 onder leiding van trainer Matthias Pepping en kwam uit in de 3e divisie landelijk. Na een goede start, een matig middenstuk maar weer een goed slot eindigde het team uiteindelijk op een 6e plaats. Even kwam het elftal in degradatiezorgen na die moeilijke fase tussen november en maart, maar de ommekeer kwam precies op tijd met een goede eindklassering als resultaat. Voor het seizoen 2013-2014 in Roy Rowinkel de nieuwe trainer.

Onder leiding van trainer Jeroen Peetoom speelde AFC’34 B1 (zaterdag) een schitterend seizoen in de landelijke 2e divisie. Op een haar na werd de nacompetitie voor promotie naar de 1e divisie gemist, maar de 4e plek in de eindstand mag rustig een huzarenstukje worden genoemd. Ploegen als AGOVV B1, PEC Zwolle B1 en Alphense Boys B1 vormden de sterke tegenstanders. Tegen PEC Zwolle B1 werd bijvoorbeeld tot tweemaal toe met 2-2 gelijk gespeeld. Tevens werd de districtbeker gewonnen door in de finale Houten B1 te verslaan. Tot slot werd ook nog even de Supercup gewonnen. Jeroen Peetoom wordt het nieuwe seizoen vervangen door Willem-Jan Kroon.

AFC’34 B1 (zondag), onder leiding van trainer Matthias Pepping eindigde op een 9e plaats in de eindrangschikking. Een grillig seizoen, met veel wisselende wedstrijdbeelden. Het elftal toonde zich dus behoorlijk wisselvallig.

AFC’34 C1 (zaterdag), onder leiding van trainer Roy Rowinkel wist zich keurig te handhaven in de landelijke 2e divisie. Gezien het feit dat bijna de hele groep bestond uit eerstejaars C-junioren, geeft deze prestatie extra cachet. Het biedt een goede basis voor het seizoen 2013-2014. Dan zal Matthias Pepping de nieuwe trainer zijn. Rowinkel stapt zoals vermeld over naar AFC’34 A1.

Het zondagelftal van AFC’34 C1, waar Jeroen Slaager de trainer van was, bestond eveneens uit eerstejaars junioren. Na drie nederlagen op rij aan het begin van het seizoen, werd daarna louter gewonnen of gelijkgespeeld. Een 3e plaats in het klassement is dus bevredigend.

AFC’34 D1 stond onder leiding van Phuong Nguyen, de nieuwe trainer van de zondagselectie. De ploeg maakte zijn debuut in de landelijke 2e divisie en eindigde op de vierde plaats. Er werd o.a. gewonnen van Ajax D2, AZ D2 n FC Utrecht D2. Robin de Haan is de trainer van dit elftal vanaf het seizoen 2013/2014.

AFC’34 D2 werd winnaar van de districtbeker door in de finale PVCV D2 te verslaan. De ploeg van trainer Dennis Zwagerman werd bovendien kampioen van de 2e klasse en behaalde derhalve promotie naar de 1e klasse. De ploeg bestond uit allemaal eerstejaars D-pupillen. Mensen langs de kant hebben dit seizoen echt genoten van het mooie spel. Ook komend seizoen is Dennis Zwagerman de trainer van dit team.

AFC’34 E1 staat onder leiding van Jesper Hut. Hij zal ook komend seizoen de scepter zwaaien over dit elftal. De ploeg haalde de districtbekerfinale, waarin helaas verloren werd van FC Almere E1.

AFC’34 E2 tenslotte stond onder leiding van trainer Jeffrey Borst. De team bestaat uit allemaal eerstejaars E-pupillen, die zich prima staande hebben gehouden. De goed voetballende spelertjes hebben leuke wedstrijden gespeeld. In het seizoen 2013-2014 is Robin Zwagerman de nieuwe trainer van AFC’34 E3 (E2 is geen selectie meer in het nieuwe seizoen).

Nick Geurtsen, technisch coördinator van de opleidingsdivisie

3. Jaarverslag van de recreatiedivisie

Jeugd:

Omvang jeugdafdeling

De dalende trend van het jeugdledental van de afgelopen seizoenen liet een kentering zien in het seizoen 2010-11 en is in de afgelopen 2 seizoenen verder gestabiliseerd. Het jeugdledenbestand wordt vanuit de mini’s en F’jes nog wel steeds jonger!

Bij de start van het seizoen 2012/2013 zijn er drie miniteams, zeven F-teams, acht E-teams, vijf D-teams, vijf C-teams, drie B-teams en twee A-teams (totaal 33 teams). Helaas zijn we er na veel plussen en minnen niet in geslaagd het tweede A-team vol te krijgen, waardoor we afscheid hebben moeten nemen van een 8 tal oudere jeugdleden. Vastgesteld moet worden dat de groei van de jeugdafdeling vooral een gevolg is van de aanwas van de (mini)pupillen gedurende de laatste twee jaren.

Prestaties

Naast de genoemde prestaties van de selectieteams, waren er de kampioenschappen te vieren van niet-selectieteams: E5, E7 en E8 werden kampioen, de C2 en C3 streden bovenaan mee. Ook bij de F-jes werd felle strijd geleverd, allemaal podiumplaatsen, complimenten voor alle toppers. Kortom, ook hier fantastische resultaten veelal tot stand gekomen door de tomeloze inzet van leiders en freelance trainers. Milko heeft de woensdagmiddagschool weer met verve geleid, geassisteerd door Aad die met name de mini’s voor zijn rekening heeft genomen en een enthousiaste groep stagiaires. Dat is altijd weer een genot om naar te kijken. Bij de D3 hebben een aantal enthousiaste ouders een tweede training verzorgd en bij de C2 en C3 hebben we gebruik kunnen maken van de diensten van Willem van Gastel, nadat Frank Buis door zijn drukke werkzaamheden bij zaterdag 1 de door hem opgepakte training en coaching van de C2 moest laten vallen. Arie den Dulk heeft vervolgens Willem geassisteerd, zodat ook deze jongens hun training konden voortzetten. Aad Meyering heeft de zaterdag B2 nog bijna tot het eind van het seizoen getraind, maar is er mee gestopt toen bleek dat er geen goede match meer te maken was met de B2 groep. Hierbij willen we alle trainers die zich voor deze juniorenteams hebben ingezet nogmaals hartelijk danken. Alleen op deze manier kunnen we ervoor zorgen deze groep jongeren voor langere tijd voor de vereniging te behouden.

Informatieavond voor leiders en ouders

Naar aanleiding van de spoedbijeenkomst die in de Hoef-Inn werd georganiseerd na het tragische incident met vader en grensrechter van Nieuwenhuizen (verslag hiervan elders), hebben we eind januari een avond georganiseerd voor alle leiders met 2 betrokken ouders. De opkomst was redelijk en de avond zeer geslaagd. De leiders zijn de spreekbuis voor de jeugdteams en een zeer belangrijke groep vrijwilligers binnen onze vereniging. Door een aantal betrokken ouders uit hun team te vragen wordt hopelijk het bereik naar een grotere groep ouders bewerkstelligd.

De discussie over zinloos geweld en respect op de velden werd levendig gevoerd. Het werd duidelijk dat er ook bij AFC op dit vlak nog wel wat te verbeteren valt. Omdat veel incidenten ingegeven worden door het verschillend interpreteren van overtredingen en andere spelsituaties, hadden we twee vertegenwoordigers van de Alkmaarse Scheidsrechtersvereniging uitgenodigd om ons hierover bij te praten. Dit was een geweldig succes. Besloten werd dit soort bijeenkomsten in het vervolg twee keer per jaar te organiseren, vlak voor de start van het nieuwe competitie seizoen en vlak voor de hervatting na de winterstop.

AFC’34 toekomstig AZ 3 sterren vereniging

Gedurende seizoen 2011-12 heeft de jeugdcommissie een aantal gesprekken gevoerd met een delegatie van AZ (o.a. Aloys Wijnker en Paul Brandenburg). Aanleiding was een vermeende desinteresse van AFC’34 voor activiteiten die met betrekking tot het Opleidingsplan door AZ georganiseerd werden. Een en ander bleek deels op misverstanden gebaseerd. Wij hebben als jeugdcommissie ervoor gepleit snel te kunnen toetreden tot het kader van 3 sterren verenigingen. Daartoe zijn een aantal acties afgesproken die in de eerste maanden van het seizoen 2012-13 een vervolg hebben gekregen. Inmiddels volgen coaches en bestuurders de informatieavonden bij AZ goed op en ontstaat er iets meer van een dialoog tussen onze verenigingen. In april is er overleg geweest tussen AZ en een aantal afgevaardigden van het Algemeen Bestuur. Het ziet ernaar uit dat de 3 sterren status nog een kwestie van tijd is, waarbij we ervan uitgaan dat dit met ingang van Januari 2014 zijn beslag krijgt.

Evenementen en activiteiten

Traditiegetrouw zijn ook dit jaar weer met veel inzet van Milko, Aad, Mart, Janet en Sinterklaas het sinterklaasfeest voor de mini’s, F- en E-pupillen, de oliebollen-/spelletjesmiddag, het winterzaalvoetbaltoernooi, het Sluitingsweekend en het penaltyschieten voor de E-pupillen georganiseerd. De Grote Clubactie aan het begin van het seizoen zorgde voor een aanzienlijk aantal verkochte loten.

De toernooicommissie bestond sinds het begin van het seizoen helaas maar meer uit één persoon: Ron Hoeve. Ron heeft ook dit jaar een beroep gedaan op de Jeugdcommissie om te zorgen voor scheidsrechters en hulptroepen op beide dagen. Helaas is door miscommunicatie en het niet nakomen van afspraken de toernooizaterdag met de mini’s, F-jes en E-tjes op een mislukking uitgedraaid. Het D toernooi op de zondag verliep daarentegen vlekkeloos. Inmiddels zijn een aantal mensen bereid gevonden deze toernooien samen met Ron te gaan organiseren. Als jeugdcommissie zullen we erop toezien dat het aanwijzen van scheidsrechters beter gaat gebeuren. Dit wordt een verplichting voor de C en B selectieteams. 

Ook namen veel teams deel aan meerdere uittoernooien. De organisatie van de uittoernooien lag in handen van de leeftijdscoördinatoren. Met name Milko heeft ervoor gezorgd dat het nog tot ver in juni onrustig bleef op de velden…!

Samenstelling Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie bestond in het seizoen 2012/2013 uit de volgende functionarissen en personen:
Voorzitter:  Jeroen de Haas
Secretaris:  Laus van Langen
Bestuurlijk jeugdcoördinator selectie:  Laus van Langen
Technisch jeugdcoördinator selectie:  Nick Geurtsen
Bestuurlijk jeugdcoördinator niet-selectie:  Arie den Dulk
Technisch jeugdcoördinator niet-selectie:  Milko Zanoli
Coördinator niet-selectie  groot veld:  Hans van Sluis
Coördinator niet-selectie klein veld:  Milko Zanoli
De coördinatie van de mini’s wordt daarnaast verzorgd door Aad Faasse. Aad vervult verder vele hand- en spandiensten ter ondersteuning van de Jeugdcommissie en blijft een niet te missen factor.

Organisatiewijziging

Door de wijziging in de organisatiestructuur en de opzet van de opleidingsdivisie naast de recreatiedivisie heeft er een herindeling van taken plaatsgevonden die ook impact heeft voor de jeugdcommissie. De jeugdcommissie beraadt zich momenteel op haar rollen en taken binnen de nieuwe structuur. Het is duidelijk dat de rol van leeftijdscoördinator daarin steeds belangrijker wordt. Helaas heeft Hans van Sluis aan het eind van het seizoen afscheid genomen als coördinator. Bij deze willen wij hem bedanken voor zijn inzet gedurende de afgelopen twee jaar. Bij een eventuele herindeling van taken voor de jeugdcommissie moet ook gekeken worden naar de bezetting van het wedstrijdsecretariaat op de zaterdag. Het jeugdbestuur zal hierover contact houden met het algemeen bestuur, omdat het wedstrijdsecretariaat niet onder de verantwoordelijkheid van het jeugdbestuur valt.

Dank

Tot slot dank aan al die vrijwilligers die zich het afgelopen jaar wel weer hebben ingezet voor onze jeugd en hierboven nog niet afzonderlijk zijn genoemd. Een speciale dank voor de leiders en hun assistenten die iedere week weer de zorg voor hun team op zich nemen en er op toezien dat iedereen het spelletje met plezier blijft uitoefenen. Zonder al die helpende handen op en rond de velden is het jeugdvoetbal bij onze vereniging niet mogelijk.

Jeroen de Haas,  voorzitter Jeugdcommissie

Senioren:

Het onderdeel “overige” senioren veldvoetbal heeft niet alleen relatief maar ook in absolute zin zeker voor een vereniging met de statuur van AFC’34 een veel te kleine omvang. Het seizoen 2012-2013 startte met drie teams: zaterdag 2 en zondag 3 en 4. En om dit gegeven nog meer reliëf te geven: na afloop van het seizoen 2012-2013 maakte Zondag 3 – een team met een hoog “oud’-AFC’34-gehalte – helaas bekend te moeten stoppen wegens een tekort aan spelers voor het nieuwe – huidige - seizoen.

Het geringe aantal “overige” seniorenteams is voor het bestuur een bron van zorg. Voor het geringe aantal recreatieve teams zijn diverse oorzaken aan te wijzen. De belangrijkste is evenwel dat er geen doorstroming is vanuit de jeugd. Waar we als vereniging inmiddels hebben bereikt dat de seniorenselectieteams voornamelijk zijn gevuld met spelers uit onze eigen jeugdopleiding, moeten we ook constateren dat het de vereniging niet lukt om spelers van de B-junioren leeftijd of ouder vast te houden als ze niet in een selectieteam spelen. Hoewel het een landelijke ontwikkeling is dat in de B- en A-juniorenleeftijd veel jongeren om diverse redenen afhaken, doet zich die ontwikkeling bij AFC’34 in extreme mate voor. In de A- en B-junioren kennen we slechts 1 team dat niet als selectieteam wordt aangemerkt. Dat geeft te denken en we zullen als bestuur maar ook als vereniging in brede zin de komende seizoenen er prioriteit aan moeten geven om dat tij te keren.

Desondanks waren er het afgelopen seizoen bij de “overige” senioren ook lichtpunten te ontwaren. Niet in de laatste plaats het kampioenschap van Zaterdag 2. Dit team heeft inmiddels meerdere kampioenschappen achtereen behaald en verdient een compliment over de wijze waarop het een en ander heeft georganiseerd: training, begeleiding, wedstrijddiscipline. Prima gedaan mannen!

Een tweede lichtpunt van het afgelopen seizoen is de start van het 35+ 7x7-voetbal bij AFC’34. Dit is een nieuwe loot aan de KNVB-poot waarbij (zeer kort samengevat) ongeveer één keer per twee weken op de vrijdagavond wordt gevoetbald in toernooivorm door de leeftijdsgroep 35+ op een half veld met zeven tegen zeven spelers met kleine (pupillen)doelen. (Er is bij de KNVB ook nog een 45+ variant.) De wedstrijden duren 20 minuten en er worden twee of drie wedstrijden (afhankelijk van de poule) per avond gespeeld. Een team onder leiding van Olaf van der Graaf is hiermee het afgelopen seizoen bij wijze van proef gestart. De ervaringen waren zeer positief.

In het seizoen 2013-2014 heeft het 35+ 7x7-voetbal een vervolg gekregen met twee AFC’34-teans. Het voormalige Zondag 3 heeft hierin een doorstart gemaakt. Kortom: een hoopvolle start van deze nieuwe voetbalvorm en wellicht voelen meer ouders en/of oud-AFC’34-ers voor een dergelijke re-integratie in het voetbal. In ieder geval een aanrader voor diegene die het voetbalavontuur ook op latere leeftijd nog trekt en nog een voetbalwoordje wil meespreken!

Olaf van der Graaf is ook dit seizoen coördinator/aanspreekpunt voor deze nieuwe tak aan de voetbalboom.

Henk Riemeijer, coördinator overige senioren
 
Zaalvoetbalafdeling:

Het seizoen 2012/2013 is gespeeld met 8 heren- en 2 veteranen teams.

Dit jaar hebben we afscheid genomen van Jan Broeks als coördinator van de zaalvoetbalafdeling van AFC’34. Jan heeft zich jaren ingezet voor de club. Alle leden, en in het bijzonder de leden van de zaalvoetbalafdeling zijn hem daar zeer dankbaar voor. Geert Bossers heeft zijn taken overgenomen.

Dit jaar 1 veteranen elftal minder, de rest van de teams zijn in dezelfde samenstelling doorgegaan.

Heren 1 heeft speelde voor het derde seizoen in de 4e klasse 02 en hebben zich weten te handhaven. Heren 1 is als 8ste geëindigd met 25 punten uit 20 wedstrijden.

Heren 2 speelde eveneens in de 4e klasse wel in een andere poule dan Heren 1. Heren 2 is op een verdienstelijke 3e plaats geëindigd met 35 punten uit 18 wedstrijden. Ze behaalden een positief doelsaldo van 34.

Heren 3 en Heren 4 zijn elkaar tegengekomen in de 6e klasse 03. Beide teams hebben mooie wedstrijden tegen elkaar gespeeld. Altijd leuk om tegen elkaar te moeten voetballen. Er werden weddenschappen gemaakt die uiteindelijk door Heren 3 gewonnen werden. Heren 3 is als 3e geëindigd waar Heren 4 prima 7e werd

Heren 5 en Heren 6 zijn beide uitgekomen in de 6e klasse 02 en hebben zich beide prima staande gehouden. Heren 5  is als 7e geëindigd en Heren 6 als 10e.

Heren 7, dat uitgekomen is in de 6e klasse 01 is helaas als laatste geëindigd. Het nieuwe jaar zullen zij in de 7e klasse uitkomen.

Heren 8, kwam uit in de 7e klasse 03. Ook Heren 8 is helaas als laatste geëindigd.

De gepromoveerde mannen van Veteranen 1 hebben zich in de 1e klasse 01 helaas niet kunnen handhaven. Uit 20 wedstrijden werden 12 punten verzameld. Hierdoor is ook Veteranen 1 als laatste geëindigd in het seizoen 2012 / 2013

De heren van Veteraren 2 hebben een verdienstelijk seizoen gedraaid. Ze hebben zich in de 1e klasse 03 goed laten zien, en zijn als 4e geëindigd. Klasse!

Zoals gezegd, het team van Veteranen 3 is dit seizoen niet meer van start gegaan.

Net als seizoen 2011 / 2012 is in het seizoen 2012 / 2013 geen toernooi gespeeld. Het aankomende seizoen gaan we proberen een toernooi te organiseren.

Geert Bossers, coördinator zaalvoetbal AFC’34

 

Sportpark

Secretariaat

Volg ons ook op